MUUTTOPALVELU M&M NIEMI OY:N YLEISET EHDOT

1. Yleistä
Näitä yleisiä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Muuttopalvelu M&M Niemi Oy:n sen Asiakkailleen tarjoamiin ja myymiin Palveluihin ja Tuotteisiin.

Jos Ehdot ja muut Palveluiden ja Tuotteiden tarjoamista koskevat asiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti näitä Ehtoja, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

2. Määritelmät
Alla mainituille käsitteille on näissä Ehdoissa annettu seuraava sisältö:

”Asiakas” tarkoittaa Sopimuksessa mainittua Sopimuksen osapuolta, joka tilaa Sopimuksessa tarkoitettuja Palveluita ja/tai Tuotteita Toimittajalta.

”Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta ja Toimittajaa yksin tai yhdessä.

”Palvelut” tarkoittaa niitä Sopimuksessa määriteltyjä palveluita, joita Toimittaja toimittaa Asiakkaalle Sopimuksen ja näiden Ehtojen mukaisesti.

”Sopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä kirjallista tai suullista sopimusta tai muuta vastaavaa asiakirjaa koskien Palveluiden ja/tai Tuotteiden toimittamista.

”Toimittaja” tarkoittaa Muuttopalvelu M&M Niemi Oy:tä.

”Tuotteet” tarkoittaa niitä Sopimuksessa määriteltyjä tuotteita, joita Toimittaja toimittaa Asiakkaalle Sopimuksen ja näiden Ehtojen mukaisesti.

3. Sopimuksen synty
Asiakas tekee tarjouspyynnön Toimittajan internetsivuilla olevan yhteydenottolomakkeen mukaisesti. Asiakas voi tehdä tarjouspyynnön myös sähköpostitse tai puhelimitse.

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt Toimittajan tekemän tarjouksen ja Toimittaja vahvistaa Asiakkaan tilauksen tilausvahvistuksella.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus seitsemän (7) päivää ennen sovittua Palvelun tai Tuotteen toimitusajankohtaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle.

Mikäli Asiakas peruuttaa Palvelua koskevan tilauksen edellä mainittua ajankohtaa myöhemmin, mutta kuitenkin ennen Palvelun toimitusajankohtaa, on Toimittajalla oikeus laskuttaa Asiakkaalta puolet tilauksen arvosta, kuitenkin vähintään kahden (2) tunnin korvausta vastaava määrä. Mikäli Palvelua koskeva peruutus tehdään Palvelun toimittamisen alettua, on Toimittajalla oikeus laskuttaa Asiakkaalta koko tilauksen arvo, kuitenkin vähintään neljän (4) tunnin korvausta vastaava määrä.

4. Palvelun toimittaminen
Toimitettavan Palvelun tarkempi sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Osapuolten välisessä Sopimuksessa.

Toimittaja vastaa siitä, että Palvelut suoritetaan ammattimaisesti, huolellisesti ja yleisiä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Toimittaja vastaa siitä, että Palvelut ovat Sopimuksen ja lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia.

Palvelu suoritetaan Toimittajan työaikojen ja työmenetelmien mukaisesti. Toimittaja noudattaa toiminnassaan työaika- ja työturvallisuuslakia.

Toimittajan työntekijöillä on työpäivän aikana oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaisesti. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin ruokatauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin työpäivään kuuluu yksi kahvitauko. Yli kahdeksantunnin työpäivään kuuluu yksi puolen tunnin lepotauko ja kaksi kahvitaukoa. Jos työntekijän työaika ylittää kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus pitää toinen puolen tunnin lepotauko.

Asiakas on velvollinen antamaan Toimittajalle Sopimuksessa tarkemmin yksilöidut tiedot Palvelun toimittamista varten Toimittajan määräämässä ajassa sekä muutoinkin myötävaikuttamaan Palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Toimittajalle antamiensa tietojen ja ohjeiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle tiedoissaan (mukaan lukien yhteystiedoissaan) tai ohjeissaan tapahtuneista muutoksista.

5. Tuotteiden vuokraaminen
Asiakas voi halutessaan vuokrata Toimittajalta Tuotteita.

Tuotteiden vuokra-aika alkaa siitä päivästä, kun Tuotteet lähetetään Toimittajan varastolta tai kun Tuotteet noudetaan Toimittajan varastolta. Vuokra-aika päättyy siihen päivään, kun Tuotteet palautetaan Toimittajan varastolle.

Vuokra-ajan ylityksestä peritään Tuotteiden päivävuokraa vastaava korvaus jokaiselta vuokra-ajan ylittävältä päivältä.
Asiakas on vastuussa vuokrattavista Tuotteista koko vuokrasuhteen ajan. Asiakkaan on ilmoitettava Toimittajalle viipymättä mahdollisista puuttuvista tai rikkoutuneista Tuotteista. Puuttuvista ja rikkoutuneista Tuotteista Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta uuden Tuotteen vastaava hinta.

6. Viivästys
Sopimuksessa ilmoitetut aikataulut ovat arvioita.

Palvelun tai Tuotteen toimitus on viivästynyt vasta, jos Palvelun tai Tuotteen toimitus on viivästynyt enemmän kuin kolme (3) tuntia Sopimuksessa sovitusta aikataulusta.

Jos Toimittaja havaitsee, ettei se voi noudattaa sovittua toimitusaikaa tai että viivästys näyttää todennäköiseltä, on sen viipymättä ilmoitettava Asiakkaalle viivästymisen syy ja uusi toimitusajankohta.

Jos Palvelun tai Tuotteen toimitus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä ja Asiakkaalle on aiheutunut tästä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus kohtuulliseen korvaukseen Asiakkaan kärsimistä välittömistä vahingoista. Välittömiksi vahingoiksi ei kuitenkaan katsota Asiakkaan kolmannelle osapuolelle maksamia korvauksia, kuten sopimussakkoa tai vuokraa.

Palvelun tai Tuotteen toimitus ei kuitenkaan ole viivästynyt, jos viivästys johtuu muusta kuin Toimittajan vastuulla olevasta seikasta. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi Asiakkaan vastuulla olevaa, Palvelun suorittamisen asianmukaiseksi hoitamiseksi vaadittavaa irtaimen omaisuuden pakkaamista taikka Asiakkaan antamaa virheellistä tietoa. Toimittajalla on tällöin oikeus korvaukseen kuluista, jotka aiheutuvat Asiakkaan aiheuttamasta viivästymisestä.

7. Hinnat, laskutus ja maksuehto
Palveluiden ja Tuotteiden hinnat määräytyvät Sopimuksen mukaisesti.

Mikäli Asiakas tilaa Toimittajalta Sopimuksen ulkopuolisia Palveluita tai Tuotteita, tai mikäli Asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu Palvelun tai Tuotteen toimittamiseen vaikuttava seikka poikkeaa siitä, mitä on sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti, on Toimittajalla oikeus veloittaa nämä Palvelut ja Tuotteet Asiakkaalta erikseen.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto, elleivät Osapuolet ole toisin sopineet.

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

8. Arvoesineet
Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle ennen Palvelun toimittamista erityisen arvokkaista (arvo enemmän kuin 2.000 euroa) tai helposti särkyvistä esineistä luetteloimalla tällaiset esineet ja niiden arvot. Toimittaja ei ole vastuussa sellaisista erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä, joita ei ole näin etukäteen ilmoitettu ja yksilöity.
Asiakkaan vastuulla on vakuuttaa erityisen arvokkaat esineet.

9. Kuljetuksiin liittyvät rajoitukset
Toimittajan kalustolla ei voi kuljettaa henkilöille tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavia esineitä, tulenarkoja tai syövyttäviä aineita, räjähteitä, aseita eikä muita vastaavia vaarallisia tai haitallisia esineitä ja aineita. Asiakas vastaa siitä, ettei kuljetettavaksi otettava omaisuus sisällä edellä mainittuja esineitä tai aineita.

10. Ulkomaan muutot
Ulkomaan muuttojen osalta Toimittaja noudattaa Pohjoismaisen Speditööriliiton (PSYM 2000), yleisiä määräyksiä lukuun ottamatta aikalupausta (6 § kappale 2, 20 § kappale B) ja palo-, vesi- ja murtovakuutusta (27§ kappale C kohta 3).

11. Vakuutukset
Toimittaja vastaa siitä, että Toimittajalla on asianmukainen toiminnan vastuuvakuutus sekä tiekuljetusvakuutus, joka kattaa tiekuljetussopimuslain mukaisen vastuun kuljetettavasta tavarasta.

Asiakas vastaa oman omaisuutensa vakuuttamisesta.

12. Vastuut
Toimittaja vastaa Sopimuksen kohteena olevan irtaimiston katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta tiekuljetussopimuslain mukaisesti. Korvauksen määrä lasketaan irtaimen omaisuuden käyvän arvon mukaan, joka sillä oli Palvelun toimittamisen alkaessa.

Elleivät Osapuolet ole erikseen toisin sopineet, Asiakas vastaa Sopimuksen kohteena olevan irtaimiston asianmukaisesta pakkaamisesta ja suojaamisesta.

Mikäli Asiakas havaitsee, että Toimittajan suorittaman Palvelun aikana Asiakkaan irtainta omaisuutta on hävinnyt, se on vähentynyt tai vahingoittunut, on Asiakkaan ilmoitettava tästä Toimittajalle ilman aiheetonta viivästystä ja kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivän kuluessa Palvelun suorittamisesta. Asiakkaan ollessa kuluttaja, on ilmoitus tehtävä kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa Palvelusta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että kuljetettavaan irtaimistoon kohdistuu kuljetuksessa normaalia käyttöä enemmän rasitusta. Toimittaja ei vastaa tällaisesta rasituksesta aiheutuneista vahingoista.

Vaatiessaan korvausta Toimittajalta omaisuuden vaurioitumisen tai katoamisen perusteella, tulee Asiakkaan toimittaa Toimittajalle asianmukainen kuitti- tai muu tositeaineisto, joka osoittaa korvattavaksi vaaditun vahingon ja sen määrän oikeellisuuden.

13. Vastuunrajoitus
Toimittaja ei vastaa sellaisista Asiakkaalle tai Asiakkaan irtaimistolle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Toimittajasta riippumattomista syistä.

Toimittajan korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä. Välillisiä vahinkoja ovat esimerkiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuotosta tai hyödystä saamatta jääneet tulot ja hyödyt.

Toimittaja ei myöskään vastaa vahingoista, jotka johtuvat kohdassa 14 johtuvasta ylivoimaisesta esteestä.

Toimittaja ei vastaa vahingosta, jos:
a) vahinko on johtunut kohdassa 12 mainittujen Asiakkaan vastuulle kuuluvien velvoitteiden laiminlyönnistä,
b) vahinko on johtunut kohdassa 4 tai kohdassa 8 mainittujen Asiakkaan vastuulle kuuluvien ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönnistä,
c) muutettavan irtaimiston kunto, laatu, koko, paino tai muut ominaisuudet ei mahdollista sen siirtämistä normaalia varovaisuutta noudattaen ilman vaurioitumista,
d) vahinko on johtunut siitä, että siirrettävä irtaimisto on ominaisuuksiensa vuoksi erityisen altis pienille vaurioille tai sään vaihteluille, kuten esimerkiksi kasvit ja elintarvikkeet tai erityisen hauraat esineet ja huonekalut.
e) elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot ovat syntyneet, vaikka Toimittaja on osoittanut riittävää huolellisuutta, eikä vahinko ole ulkoinen.

Toimittajan enimmäiskorvaus kotimaan sisällä tapahtuvassa siirrettävälle irtaimistolle aiheutuvasta vahingosta kuljetuksen aikana on kaksikymmentä (20) euroa tavaran painokiloa kohden ja ulkomaan kuljetuksissa 8,33 SDR/kg. Muiden Palveluiden kuin muuttojen osalta Toimittajan enimmäisvastuun määrä on 10 prosenttia kyseisen Palvelun hinnasta.

Joka tapauksessa Toimittajan enimmäiskorvausvastuu on rajoitettu Toimittajan toiminnan vastuuvakuutuksen mukaiseen 500.000 euron enimmäismäärään.

14. Ylivoimainen este
Toimittaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingoista, joka johtuu Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittaja ei ole voinut kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon Sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisiksi esteiksi voidaan katsoa muun muassa hissin tai Toimittajan kaluston rikkoutuminen, tulipalo, pandemia, onnettomuus, luonnonkatastrofi, viranomaisten toiminta, muuttuneet tai uudet lain säännökset, lakko, mellakka taikka muu vastaava, vaikutuksiltaan merkittävä Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva ylivoimainen este.

Toimittajan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle. Toimittajan on myös viipymättä ilmoitettava ylivoimaisen esteen lakkaamisesta.

Milloin Sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi on viivästynyt tai ilmeisesti viivästyy kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä toiselle Osapuolelle kuitenkin niin, että Asiakas on velvollinen maksamaan jo tehdystä työstä aiheutuneet kustannukset. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita lisäkuluja.

15. Muut ehdot
Toimittajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot. Toimittajalla on luottotietojen tarkistamista varten oikeus pyytää Asiakkaan henkilötunnusta.

Toimittaja voi vaatia Asiakkaalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli mahdollisen tietojen tarkistamisen yhteydessä selviää Asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä.

Mikäli osana Palveluita Toimittaja säilyttää tai varastoi Asiakkaan tavaroita, sovelletaan tällaiseen palveluun lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1998/688).

16. Voimassaolo
Nämä Ehdot tulevat voimaan 8.2.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

17. Sopimuksen purkaminen
Mikäli Asiakas rikkoo olennaisesti näitä Ehtoja tai Sopimusta, on Toimittajalla oikeus välittömästi purkaa Sopimus sekä saada vuokratut Tuotteet viipymättä takaisin Toimittajan toimipisteeseen Asiakkaan kustannuksella.

18. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Sopimukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Ehdoista ja Osapuolten välisestä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiakkaan ollessa kuluttaja, voi Asiakas kuitenkin esittää vaatimuksensa Toimittajaa vastaan myös oman asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.